Op 23 mei organiseren we een infoavond voor alle toekomstige derdes om 19u in de eetzaal van de school.

Leerlingen­begeleiding

Visie

Ons engagement: voel je goed!

We willen dat al onze leerlingen zich goed voelen op GO! atheneum Dendermonde en dat ze op onze school goed kunnen leren én leven. Een warm, positief, veilig leef- en leerklimaat, gelijke onderwijskansen en maximale leerwinst voor alle leerlingen zijn dan ook onze belangrijkste doelen.

We begeleiden jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling en helpen hen een plaats te vinden in deze vaak complexe wereld. Dit gebeurt in de eerste plaats tijdens de les, onder begeleiding van de leerkrachten. Maar ook de klastitularis, het leerlingensecretariaat, de leerlingenbegeleiders en de directie spelen een belangrijke rol in dat proces. 

De neutraliteit van het GO! draagt bij aan ons veilige schoolklimaat. Wij dragen vrijheid, gelijkheid en solidariteit hoog in het vaandel, wat betekent dat de filosofische, ideologische en levensbeschouwelijke opvattingen van alle leerlingen op respect kunnen rekenen.

Zorgcontinuüm

De leerlingenbegeleiding op onze school is georganiseerd volgens het principe van het zorgcontinuüm, dat uit drie fases bestaat: de brede basiszorg, de verhoogde zorg en het handelingsgerichte diagnostisch traject.

1. Brede basiszorg

Brede basiszorg betekent dat we pedagogische, didactische en sociaal-emotionele ondersteuning bieden aan al onze leerlingen.

We halen nooit een ‘standaard zorgpakketje’ uit de kast als een leerling bij ons komt aankloppen: brede basiszorg kan enkel effectief zijn als ze is afgestemd op de talenten, mogelijkheden en behoeften van de individuele leerling.

2. Verhoogde zorg

Wanneer een leerling meer begeleiding nodig heeft dan wordt aangeboden in de brede basiszorg, komen we in de fase van de verhoogde zorg. Die kan bestaan uit remediërende, differentiërende, compenserende en/of dispenserende maatregelen.

Iedereen die in dat verhaal een ondersteunende rol kan spelen, wordt maximaal betrokken: de leerkrachten en de leerlingenbegeleiders, de ouders als ervaringsdeskundigen én natuurlijk ook de leerling zelf.

We gaan in dialoog om het engagement en de motivatie van de leerling zoveel mogelijk te stimuleren. Zo schrijven we samen een zorgverhaal met gedeelde verantwoordelijkheden.

3. Handelingsgericht diagnostisch traject

Als die verhoogde zorg niet volstaat, kan de school – steeds in samenspraak met de leerling en de ouders – met het CLB contact opnemen om een handelingsgericht diagnostisch traject op te starten.

Ook het leersteuncentrum Plus² is een partner die we actief betrekken in dit traject om leerlingen en leerkrachten te begeleiden.

4 pijlers

De leerlingenbegeleiding steunt op vier pijlers:

 1. onderwijsloopbaan
 2. leren en studeren
 3. psychisch en sociaal welbevinden
 4. preventieve gezondheidszorg

Het volledige schoolteam zet zich elke dag in om deze doelen te realiseren met een brede waaier aan initiatieven:

 • klassenraden, leerling- en oudercontacten
 • begeleidingstraject in de 3de graad ter voorbereiding van de overstap naar het hoger onderwijs (Columbustest, SID-in, studienocturne…)
 • vakspecifieke studietips
 • remediëringslessen (structureel voor wiskunde en Frans)
 • groepsaanbod rond leren leren en faalangst
 • individuele begeleiding bij leren leren (bv. examenplanning opstellen)
 • middagactiviteiten op school (sport, schaken, koor…)
 • GWP’s (op klas- of jaarniveau: samen leren samenleven)
 • meter- en peterschap van de zesdejaars voor de derdejaars
 • TRUST (vertrouwensleerlingen)
 • individuele psychosociale ondersteuning
 • tal van verbindende activiteiten tijdens het schooljaar (Warmste Week, honderddagenwerking, vijfdes- en zesdesraad…)

Leerlingenbegeleiders

Camille Peleman – camille.peleman@athenea.be

Sarah Vrijders – sarah.vrijders@athenea.be