Op 23 mei organiseren we een infoavond voor alle toekomstige derdes om 19u in de eetzaal van de school.

3e graad

Humane wetenschappen

Voor wie?

 • Je wilt het menselijke bestaan bestuderen, analyseren en begrijpen, dus heb je een gezonde dosis interesse in de mens en de samenleving om je heen.
 • Je volgt de actualiteit, je stelt in vraag wat je allemaal ziet en leest op de sociale media.
 • Je observeert en analyseert het gedrag van de mensen in je omgeving spontaan.
 • Je hebt één of meerdere hobby’s en/of je doet vrijwilligerswerk.
 • Je bent bezorgd om het mentale welzijn van je naasten.
 • Je stelt jezelf geregeld in vraag…

We verwachten van jou een leergierige ingesteldheid.  Je wilt je verdiepen in verschillende theorieën en je wilt die ook kritisch vergelijken. Grotere leerstofhoeveelheden schrikken je niet af, en je bent in staat om die in een beperkt tijdsbestek te verwerken. Je bent iemand die de zaken graag bekijkt vanuit verschillende standpunten om tot een genuanceerde visie te komen. Je bent ook taalvaardig, want je kunt snel de essentie uit een Nederlandstalige tekst halen én je legt het graag uit: de inzichten die je hebt verworven, kun je vlot uiteenzetten in een swingende tekst of een boeiende presentatie.

Wat?

Humane wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit (ASO). Ze combineert de brede algemene vorming van vakken zoals filosofie, kunstbeschouwing, gedrags- en cultuurwetenschappen met een pakket van 4 uur wiskunde. Zo bereiden we onze leerlingen optimaal voor op studies in het hoger onderwijs (academische bachelor).

Leerlingen raken bedreven in de kunst van het filosoferen over de mens en de wereld rondom ons. Ze verwerven een wetenschappelijke attitude waarbij ze kritische vragen stellen en visies onderbouwen met argumenten. Ze leren te kijken en te luisteren naar kunst, en analyseren kunstwerken vanuit een kunsthistorisch kader.

Daarnaast bouwen ze wetenschappelijke kennis op over psychologie, pedagogie en orthopedagogie. Ze verklaren menselijk gedrag vanuit verschillende psychologische stromingen, denken na over opvoedingssituaties en ontwikkelen een visie over hoe we maatschappelijk kwetsbare groepen het beste kunnen ondersteunen.

Tenslotte bestuderen ze de samenleving vanuit verschillende invalshoeken: politiek, juridisch, sociologisch, economisch, historisch… Daarbij wordt ook de steeds prominentere plaats die communicatie en massamedia innemen in onze samenleving onder de loep gelegd.

Binnen dat alles staat de wetenschappelijke onderzoeksmethode centraal.  Waar in de sterk verwante studierichting Welzijnswetenschappen projecten worden georganiseerd om de theorie aan de praktijk te toetsen, diept de richting humane wetenschappen de theorie verder uit aan de hand van wetenschappelijke teksten, onderzoek en casussen uit de actualiteit.

What's next?

Deze studierichting mikt vooral op een doorstroom naar academische vervolgopleidingen. De sterk verwante richting Welzijnswetenschappen leidt veeleer tot een vervolgstudie op het niveau professionele bachelor.

 Enkele logische vervolgstudies

 • Geesteswetenschappen

  archeologie en kunstwetenschappen, geschiedenis, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht, wijsbegeerte en moraalwetenschappen

 • Natuurwetenschappen

  gezondheidszorg (PBA)

 • Sociale wetenschappen

  psychologie en pedagogische wetenschappen, gecombineerde studiegebieden (pedagogie van het jonge kind, PBA), sociaal-agogisch werk (PBA), gecombineerde studiegebieden (global communication, international affairs, sociaal-economische wetenschappen), politieke en sociale wetenschappen, rechten, notariaat en criminologische wetenschappen, onderwijs (PBA)
  handelswetenschappen en bedrijfskunde (journalistiek, communicatiemanagement) (PBA)

Lessentabel

Humane weten­schappen
domein mens & maatschappij
levensbeschouwlijk vak2
Nederlands4/3
geschiedenis en burgerschap2
lichamelijke opvoeding2
economische financiële competentie1/0
artistieke expressie*0/1
domein moderne vreemde talen
Engels2
Frans3
Duits
Spaans
domein STEM
wiskunde4
aardrijkskunde1
biologie
chemie
fysica
onderzoeksvaardigheden & STEM
natuurwetenschappen2
informaticawetenschappen
specifiek gedeelte & keuze
Latijn
bewegingswetensch.
economie
gedragswetenschappen3
cultuurwetenschappen2
filosofie2
esthetica1/2
OLB & projectwerking1
max. aantal lestijden32