Op 23 mei organiseren we een infoavond voor alle toekomstige derdes om 19u in de eetzaal van de school.

3e graad

Welzijns-wetenschappen

Voor wie?

 • Je wilt het menselijke bestaan bestuderen, analyseren en begrijpen, dus heb je een gezonde dosis interesse in de mens en de samenleving om je heen.

 • Je volgt de actualiteit, je stelt in vraag wat je allemaal ziet en leest op de sociale media,

 • Je observeert en analyseert het gedrag van de mensen in je omgeving spontaan,

 • Je hebt één of meerdere hobby’s en/of je doet vrijwilligerswerk,

 • Je bent bezorgd om het mentale welzijn van je naasten,

 • Je stelt jezelf geregeld in vraag…

We verwachten van jou een leergierige ingesteldheid: je wilt je specialiseren in vakgebieden zoals gezondheid, de opvoeding van kinderen, welzijn, onderwijs, maatschappelijk kwetsbare groepen in de samenleving… Je bent iemand die graag wetenschappelijke kennis opdoet om die vervolgens toe te passen in de eigen leefwereld en/of in een praktijkcontext, zoals een kleuterschool, een kinderdagverblijf of een internaat voor kinderen met een beperking. Daarbij spring je altijd respectvol om met je medemens.

De afwisseling tussen theorie en opdrachten zorgt ervoor dat je de leerstof vlotter verwerkt, waardoor abstracte inhouden je niet meer afschrikken. Je hanteert wetenschappelijke onderzoeksmethodes het liefste om een concreet eindproduct te maken, zoals een hulpmiddel voor groepen met specifieke noden, informatiebrochures of een belevingsspel. Je bent ook taalvaardig, want je kunt snel de essentie uit een Nederlandstalige tekst halen én je legt het graag uit: de inzichten die je hebt verworven, kun je vlot uiteenzetten in een swingende tekst of een boeiende presentatie.

Wat?

Welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit (TSO). Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, gedrags- en cultuurwetenschappen, biologie en een beperkt pakket wiskunde. Zo bereiden we onze leerlingen optimaal voor op studies in het hoger onderwijs (professionele bachelor).

De leerlingen raken bedreven in de kunst van het filosoferen over de mens en de wereld rondom ons. Ze verwerven een wetenschappelijke attitude waarbij ze kritische vragen stellen en visies onderbouwen met argumenten. Daarnaast bouwen ze wetenschappelijke kennis op over psychologie, pedagogie en orthopedagogie. Ze verklaren menselijk gedrag vanuit verschillende psychologische stromingen, denken na over opvoedingssituaties en ontwikkelen een visie over hoe we maatschappelijk kwetsbare groepen het beste kunnen ondersteunen.

De samenleving wordt bestudeerd vanuit verschillende invalshoeken: politiek, juridisch, sociologisch, economisch, historisch… Daarbij wordt ook de steeds prominentere plaats die communicatie en massamedia innemen in onze samenleving onder de loep gelegd.

Tenslotte verwerven ze inzichten in de fysiologie en de anatomie van de mens. Dat alles gebeurt op basis van praktijkvoorbeelden uit de samenleving, met bijzondere aandacht voor de gezondheids- en welzijnssector

We verwachten best wat cognitieve vaardigheden, maar we geven leerlingen van deze studierichting meer tijd om een beperkter aantal doelstellingen te verwerken dan in de verwante richting Humane wetenschappen. De klemtoon zal niet enkel op de theorie liggen, maar ook op de praktische toepassing ervan.

What's next?

Deze studierichting mikt vooral op een vervolgstudie op het niveau professionele bachelor. De sterk verwante richting Humane wetenschappen leidt veeleer tot een doorstroom naar academische vervolgopleidingen.

 Enkele logische vervolgstudies

 • Natuurwetenschappen (professionele bacheloropleidingen)

  sociale gezondheidswetenschappen, gezondheidszorg en healthcaremanagement, audiologie en logopedie, ergotherapie, voeding en dieetkunde, medische technologie, oogzorg, mondzorg, podologie, verpleegkunde, vroedkunde, dierenzorg

 • Sociale wetenschappen (professionele bacheloropleidingen)

  toegepaste psychologie, human resources management, pedagogie van het jonge kind, orthopedagogie, gezinswetenschappen, sociaal werk, rechtspraktijk, sport en bewegen, sociaal-agogisch werk, onderwijs (kleuter, lager, secundair)

   

Lessentabel

Welzijns­wetens­chappen
domein mens & maatschappij
levensbeschouwlijk vak2
Nederlands4/3
geschiedenis en burgerschap2
lichamelijke opvoeding2
economische financiële competentie1/0
artistieke expressie*0/1
domein moderne vreemde talen
Engels2
Frans3
Duits
Spaans
domein STEM
wiskunde3
aardrijkskunde1
biologie0/2
chemie
fysica
onderzoeksvaardigheden & STEM
natuurwetenschappen2
informaticawetenschappen
specifiek gedeelte & keuze
Latijn
bewegingswetensch.
economie
gedragswetenschappen4
cultuurwetenschappen4/3
filosofie2/1
esthetica
OLB & projectwerking0/1
max. aantal lestijden32